Saturday, 21 November 2015

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ง่าย สะดวก พร้อมโหลด
 ดาวน์โหลดโปรแกรม : ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 จากที่นี่คลิก
ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งสำหรับ : เป็นคู่มือการเรียนการสอน, รายงาน, เอกสารประกอบการอบรม, คู่มือติดตั้งแบบออฟไลน์, เอกสารประกอบการลงโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบไฟล์ที่ได้ทำการดาวน์โหลดมา

Step 1 Checking out your downloaded files.

 ขั้นตอนที่ 2 การทำแยกไฟล์ออกมา (คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม WinRAR)

Step 2 Extract downloaded file (WinRAR much installed in your computer)

 ขั้นตอนที่ 3 ใส่รหัสผ่านในการแยกไฟล์ ระหัสผ่านสามารถดดูได้จากที่นี่ คลิกดูรหัสผ่าน

Step 3 Input password of downloaded file. You can view the password here.
 ขั้นตอนที่ 4 รอให้โปรแกรม WinRAR ทำการแยกไฟล์ให้สำเร็จ จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที หากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา มีความสมบูรณ์ จะสามารถแยกไฟล์ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

Step 4 Waiting for WinRAR's extract all file. It's take about 10 minute, And if file that you download is good you'ii not receive any error.

 ขั้นตอนที่ 5 เมื่อทำการแยกไฟล์สำเร็จ ภายในโฟลเดอร์จะพบกับไฟล์มากมาย ให้เลือก Setup.exe และดับเบิลคลิกใช้งาน หรือ คลิกขวาเลือก Run as Administrator เพื่อความเสถียรในการติดตั้งโปรแกรม

Step 5 When the extract is finish . you'll able to see a lot of file. Just looking for "Setup.exe" and double-click it of right click and choose "Run As Administrator"
Run as Administrator

 ขั้นตอนที่ 6 อาจเกิดขึ้นเฉพาะบางเครื่อง ไม่สำคัญเท่าใด สามารถกด Ignore ผ่านได้เลย

Step 6 sometime you can see this issue ,ฺฺBut it's ok just Ignore it


 ขั้นตอนที่ 7 โปรแกรมติดตั้งจะทำการโหลดไฟล์ ซักครู่

Step 7 Installer is working please wait and relax.

 ขั้นตอนที่ 8 เลือกวิธีการติดตั้งโปรแกรม โดย แต่ละวิธีมีความหมายดังนี้

    Install - เหมาะสำหรับผู้ที่มีรหัสผ่านที่ได้ซื้อมาจาก บริษัท Adobe ซึ่งจะสามารถใช้ได้ถาวร ถูกต้องตามกฏหมาย
    Try - เหมาะสำหรับการทดลองใช้งานโปรแกรม โดยมีระยะเวลาจำกัด

Step 8 Choose your installation type there mean is

    Install - For people that have Serial Number from Adobe Inc.
    Try - For people that didn't have any serial number and want to test is software.

 ขั้นตอนที่ 9 อ่านข้อตกลงในการใช้งาน กด Accept

Step 9 Agreement please accept.


ขั้นตอนที่ 10 โปรแกรมจะแจ้งว่าจะติดตั้งโปรแกรมอะไรบ้างกดปุ่ม Install

Step 10 Installer tell you about software that will be install.


 ขั้นตอนที่ 11 เมื่อระยะเวลาในการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น จะพบกับหน้าจอแสดงความยินดี

Step 11 When the Installer is finish , you'll able to see this page.

 ขั้นตอนที่ 12 ค้นหาโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 จาก Metro UI ของ Windows 8.1

Step 12 Find the "Adobe Premiere Pro CS6" from  "Metro UI" on "Windows 8.1"


ขั้นตอนที่ 13 โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ติดตั้งเสร็จสิ้น และสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา

Step 13 Programs is work fine. and finish install.

 หมายเหตุ (์Note.)

    ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการไม่ปิดอินเตอร์เน็ตระหว่างการติดตั้งโปรแกรม
    Close your internet connection will solve error.
    ห้ามเปิดโปรแกรมอื่น หรือโปรแกรมใดๆ ระหว่างการติดตั้งโปรแกรมนี้ โดยเฉพาะ เบราวเซอร์
    Don't open any Internet browser when still installing software.
    ตรวจสอบพื้นที่ภายใน Drive C ของท่านด้วย
    Checking drive C: before install software.
    ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานแล้วไม่มีปัญหามักจะเป็น สถาปัตยกรรม 64 Bit
    Most Operating System 64Bit Architecture is the best.
    ทดสอบการติดตั้งด้วย ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Professional สถาปัตยกรรม 64Bit
    We testing with Windows 8.1 Professional 64Bit Architecture
    ระยะเวลาในการทดสอบจะสิ้นสุด ทำให้ไม่สามารถ ใช้งานโปรแกรมได้ต่อ มีวิธีแก้ไข 3 แบบคือ
    Trial software will be finish. so you can't use next,The way to use have 3 ways
        สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก Adobe Inc
        Buy a License key from Adobe Inc or Partners
        ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ล้างข้อมูล Drive C ทิ้งทั้งหมด
        Reset or Fresh install OS
        แคลกระบบ (ไม่แนะนำ)
        Crack (not recomment)


ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมวิธีการติดตั้งที่ผมได้จัดทำขึ้นมา
Thanks you for visit how to install software
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถฝากข้อมูลสอบถามได้ภายในเว็บครับ
any problem you can post inside comment or facebook


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment